Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2016 22:36

Άδεια Γεωθερμίας

  "Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης − ψύξης χώρωνμέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών,επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό".   ΦΕΚ 1249 Β 2009
Πέμπτη, 14 Ιανουάριος 2016 16:17

Άδεια Ανόρυξης Γεώτρησης

  "Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις".   ΦΕΚ 2878/Β/2014        
Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2013 22:15

Υφιστάμενα Δικαιώματα Χρήσης Νερού

«Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» (ΦΕΚ 1440Β΄)   Αίτηση – Δήλωση (Παράρτημα ΙΙ)