Εκπόνηση Γεωλογικών Μελετών - Έργων

Η AquaScience Consulting από το 2005 μέχρι και σήμερα προσφέρει τις υπηρεσίες της με απόλυτη επιτυχία στο χώρο των Γεωλογικών Εφαρμογών:

 • Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών: Γεωλογική – Υδρογεωλογική Μελέτη για έγκριση άδειας χρήσης νερού γεώτρησης
 • Λατομεία Μαρμάρου Διονυσου – Πεντέλης Α.Ε.Β.Ε.: Κατασκευή τρισδιάστατου μοντέλου (3D) λατομείου στη θέση «Βώλακα» Δράμας
 • Δήμος Μυκόνου: Γεωλογική μελέτη διεύρυνσης ευστάθειας βορείου πρανούς του Χ.Υ.Τ.Α. Μυκόνου στη θέση «Φτελιά – Σκυλάμπελα»
 • Δήμος Δαύλειας: Γεωλογική Μελέτη για έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδειας χρήσης νερού υφιστάμενων υδροληψιών για ύδρευση.
 • Δήμος Μαραθώνος: Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. στο χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης
 • Elval Colour Α.Ε.: Γεωλογική – Υδρογεωλογική Μελέτη για άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεώτρηση) και έγκριση άδειας χρήσης νερού
 • Εmkat Α.Ε.: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης γεώτρησης
 • Sport's House Α.Β.Ε.Ε.Ε.Α.: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υφιστάμενης υδροληψίας
 • Δήμος Ελληνικού: Διερεύνηση και αντιμετώπιση του προβλήματος υποβιβασμού της στάθμης των φρεάτων από εκτεταμένες αντλήσεις σε περιπτώσεις βαθιών θεμελιώσεων στην ευρύτερη περιοχή Κηπούπολη Ελληνικού Αττικής.
 • Kenfood Τροφογνωσία Α.Β.Ε.Ε.: Τεχνική Έκθεση αναθεώρησης μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων
 • Τηνιακοί Αμπελώνες Α.Ε.: Υδρογεωλογική Μελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκτέλεσης νέου έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεώτρηση)
 • Δήμος Λυκόβρυσης: Υδρογεωλογική Μελέτη αναγνώρισης των υδρογεωλογικών συνθηκών για την έκδοση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενων υδροληψιών
 • Μονοστυρ Α.Β.Ε.Ε.: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενου έργου της εταιρείας
 • Club Mediterranee Hellas S.A.: Γεωλογική Τεχνική Έκθεση για την έκδοση άδειας χρήσης νερού γεώτρησης και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις εγκαταστάσεις του Club
 • Ιεράς Συνοδικής Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής Κερατέας: Υδρογεωλογική Μελέτη προσδιορισμού των υδρογεωλογικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής για τον εντοπισμό κατάλληλης θέσης ανόρυξης υδρογεώτρησης
 • Γεωφυσικες Έρευνες: Γεωλογική – Γεωφυσική µελέτη µε τη µέθοδο των γεωηλεκτρικών διασκοπήσεων για τον προσδιορισµό καρστικών δοµών στην ευρύτερη περιοχή Κάστρου Βοιωτίας