Γεωλογικές Μελέτες

Η AquaScience Consulting αναλαμβάνει την εκπόνηση γεωλογικών μελετών που καλύπτουν όλους τους επιμέρους κλάδους της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (Υδρογεωλογία, Τεχνική Γεωλογία, Γεωφυσική), για οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας σε περιοχές προς πολεοδόμηση

Υδρογεωλογικές μελέτες

  • για τον εντοπισμό εκμεταλλεύσιμης υπόγειας υδροφορίας
  • επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων

Γεωλογικές χαρτογραφήσεις

Γεωφυσικές μελέτες

Μελέτες αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων

Μελέτες εντοπισμού και καταλληλότητας υλικών για χρήση ως αδρανή, δομικοί λίθοι κλπ.

Μελέτες φραγμάτων

Γεωλογικές μελέτες για τεχνικά έργα (οδοποιίας, γεφυρών κλπ)

Περιβαλλοντικές Μελέτες (επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων)