Δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες μας περιλαμβάνουν:

  • Γεωλογικές – Γεωτεχνικές - Περιβαλλοντικές Μελέτες,
  • Αδειοδότηση – Κατασκευή γεωτρήσεων (υδρογεωτρήσεων και γεωθερμικών γεωτρήσεων),
  • Δημιουργία ψηφιακών χαρτών,
  • Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)